تبلیغ 1 اتیه

تعریف بازاریابی

تعریف بازاریابی

بازاریابی، شامل شناخت نظام بازار و نیازها و خواسته ها و رفع آنها از طریق مبادلات مطلوب است تعریفی دیگر اینکه بازاریابى فرآیندى مدیریتى است که وظیفه تعیین، پیش بینى و تأمین نیازهاى مشترى را به شیوه اى سودمند به عهده دارد.

مراحل تدوین راهبرد بازاریابی بنگاه

مراحل تدوین راهبرد بازاریابی بنگاه

مراحل تدوین راهبرد بازاریابی بنگاه از منظرهای گوناگون قابل ملاحظه است. در یک منظر مرحله ی تدوین راهبرد شامل سه گام می باشد که هر کدام نیازمند بررسی و مستندسازی دینامیک است.

کارکرد بازار یابی و موانع عمده آن در کشور

کارکرد بازار یابی و موانع عمده آن در کشور

بازاریابی امیال و نیازهای ارضا نشده را شناسایی می کند. همچنین ضمن تعریف و تخمین اندازه یک بازار تعریف شده، میزان سودآوری آن را نیز اندازه گیری می کند. 

مراحل تفسیر موضوعی؛ انتخاب موضوع یا مسئله

مراحل تفسیر موضوعی؛ انتخاب موضوع یا مسئله

نخستین مرحله در تفسیر موضوعی، انتخاب موضوع یا مسئله است. دربارة ویژگی ها ی موضوع و منبع انتخاب آن، برخی قرآن پژوهان بر منبع خاص یا ویژگی های معینی تأکید کرده اند. 

 

« 1 ... 27 28 29 30 31 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی