تبلیغ 1 اتیه

صرفه جویی در زمان

صرفه جویی در زمان

من اگر شصت دقیقه برای حل مسئله ای زمان داشته باشم،پنجاه و پنج دقیقه ی آن را صرف اندیشیدن درباره ی خود مساله و پنج دقیقه را صرف راه حل های آن خواهم کرد. (انیشتین)

 

پول و ثروت

پول و ثروت

اگر انگیزه ما پول بود،خیلی سال پیش شرکتمان را فروخته بودیم و الان لب یک ساحل نشسته بودیم. (لری پیج)

 

شکست

شکست

شکست بیش از موفقیت آموزنده است،کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند هرگز به جایی نمی رسد. (راکفلر)

 

موفقیت

موفقیت

موفقیت، کم و بیش در دسترس همه هست، اما دامنه توفیق در زندگانی شخص، بدون توان رهبری محدود است. (ماکسول)

 

رایطه مدیر با کارکنان

رایطه مدیر با کارکنان

عیار یک رهبر با نتایج خودش به دست نمی آید، بلکه با نتایج اعضای تیمش سنجیده می شود. (کریس بریدی)

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی