دریافت خبرنامه و ویژه نامه

نقش هماهنگی در مدیریت

نقش هماهنگی در مدیریت

هماهنگی‌، مجموعه‌ای‌ از ساز و کارهای‌ ساختاری‌ و انسانی است‌ که‌ برای‌مرتبط‌ کردن‌ مؤثر اجزای‌ هر نظام‌ (جامعه‌)، برای‌ تسهیل‌ در کسب‌ اهداف‌طراحی‌ می‌شود. آدمی‌ موجودی‌ اجتماعی‌ است‌.

مقیاس های تقسیم کار

مقیاس های تقسیم کار

در این مقاله مقیاس های تقسیم کار افقی و عمودی مورد بررسی قرار میگیرد و به شکل مختصر توضیح داده می شود.

مکانیزم های هماهنگی

مکانیزم های هماهنگی

چهار مکانیزم در هماهنگی وجود دارد. سازمان ها یک یا چند روش را برای کسب هماهنگی متوانند به کار برند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

هماهنگی، یکی از اصول مدیریت

هماهنگی، یکی از اصول مدیریت

هماهنگی مجموعه ای از مکانیزم های ساختاری وانسانی است که برای مرتبط ساختن اجزا هر سازمان با یکدیگر،برای تسهیل کسب اهداف طراحی می شود.

سازمان و هماهنگی

سازمان و هماهنگی

با طراحی واحدهای سازمانی و تعییین اداره ها و بخشهای داخلی، کارهای سازمان میان واحدهای اصلی تقسیم می شود و امکان استاندارد کردن کارها و تخصصی کردن فعالیت کارکنان فراهم میگردد ولی موفقیت سازمان در تحقق اهدافش مستلزم هماهنگ ساختن فعالیتهای مذکور است.

هماهنگی در مدیریت چه نقشی دارد؟

هماهنگی در مدیریت چه نقشی دارد؟

هماهنگی‌، مجموعه‌ای‌ از ساز و کارهای‌ ساختاری‌ و انسانی است‌ که‌ برای‌مرتبط‌ کردن‌ مؤثر اجزای‌ هر نظام‌ (جامعه‌)، برای‌ تسهیل‌ در کسب‌ اهداف‌طراحی‌ می‌شود. آدمی‌ موجودی‌ اجتماعی‌ است‌.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی