تبلیغ 1 اتیه

هدف از برنامه ریزی بلند مدت بیشتر کنترل عملیات است در حالی که برنامه ریزی استراتژیک تغییر فعالیت ها برای حداکثر استفاده از فرصت های محیطی را دنبال می کند که به شرح زیر قابل مطرح می باشد:

 

- برنامه ریزی استراتژیک بیش از برنامه ریزی بلند مدت آینده مدار است.
- برنامه ریزی استراتژیک باید پاسخگوئی فعالیت های سازمانی در قبال تغییرات محیط باشد.
- برنامه ریزی استراتژیک بیشتر از برنامه ریزی بلند مدت بر ارزیابی محیط داخل و خارج سازمان تاکید دارد.
- برنامه ریزی استراتژیک یک فعالیت پیچیده بوده و مستلزم مشارکت مدیران تمام سطوح سازمانی می باشد .

 

ویژگیهای یک برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک نگاه به آینده دارد و متمرکز بر آینده پیش بینی شده در سازمان می نماید به گونه ای که درسال های آینده چه تفاوتی با کنون خواهد داشت و غالباً درصدد خلق آینده سازمان بر مبنای احتمال ایجاد درخواست های سازمان میباشد. و اصولاً برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای تجزیه و تحلیل اتفاقات پیش بینی شده برای گزینه های آینده استوار بوده و مبنای تجزیه و تحلیل داده های داخلی و خارجی میباشد.


بطور کلی برنامه ریزی استراتژیک دارای انعطاف بوده و متمایل به ایجاد تصویری بزرگ از آینده سازمان میباشد، برنامه ریزی استراتژیک، سازمان را با محیطش تطبیق می دهد و زمینه ای برای دسترسی به اهداف ایجاد می نماید محیط داخلی و خارجی و پتانسیل های سازمان در آن چارچوب می تواند به مزیت رقابتی دست یابد و بنابراین سازمان را قادر می سازد تا به اتفاق ها و چالشها و فرصتهای بوجود آمده از طریق چارچوبی از بینش و ماموریت ایجاد شده توسط فرآیند برنامه ریزی استراتژیک پاسخ دهد، در عین حال اینگونه برنامه ریزی  فرآیندی نظری و کیفی است و داده های نرم مانند تجربه ها، نیت ها و ایده های موجود روزانه سازمان را ترکیب می کند و در راستای ارائه یک بینش و هدف سازمانی روشن عمل می نماید.


از طرفی به سازمان اجازه تمرکز می دهد و فرآیندی پویا و مستمر از فعالیت های خود تحلیلی بوجود می آورد علاوه بر این فرآیند یادگیری مستمر، درجریان و گفتگوی مستمر، درجریان و گفتگوی سازمانی است که به فراتر از دسترسی به یک سری اهداف از پیش تعیین شده توسعه می یابد و روشی که یک سازمان فکر و عمل می کند را تغییر داده و یک سازمان یادگیرنده بوجود می آورد، در یک جمع بندی ساده یک برنامه ریزی استراتژیک می تواند عملکرد را بهبود بخشد، اعضای یک سازمان را که در کلیه کارهای وظیفه ای ثابت و چالش های روزانه، سردرگم هستند و ممکن است اهداف سازمان را گم نمایند هماهنگ و یک سو می نماید. و همکاری بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به اهداف مشترک باشد بسیار موثر و اثر بخش می شود و در نهایت اینکه یک برنامه ریزی استراتژیک موفقیت آمیز دارای عملکرد بوده و ضمن بینش مشترک بین ارزش ها یک فرآیند همگانی و مشارکتی را به وجود می آورد که مدیران نسبت به آن احساس مالکیت دارند و بعنوان یک ابزار کلیدی از آن استفاده می نمایند.


برخی نظرات بر این باور بوده که برنامه ریزی استراتژیک سه ویژگی را دارا می باشد:


1- برنامه ریزی از مواردی است که مابیش از هرکار آنرا انجام می دهیم  یعنی تصمیم گیری بر پیش بینی می باشد.
2- برنامه ریزی هنگامی صورت می گیرید که موقعیتی که سازمان تمایل در آینده دارد با آن دست یابد و در حقیقت با مجموعه ای از تصمیم گیریها مواجه می باشد.
3- برنامه ریزی فرآیندی است که در جهت ایجاد یک و یا چند موقعیت جهت آینده سوق داده شده تا بطور دلخواه اتفاق افتد.
4-  برنامه ریزی منعکس کننده ارزشهای حاکم بر جامعه، توجه به سئوال و نیاز اصلی و اساسی سازمان، تعیین چارچوبی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیریت و دید دراز مدت وتوجه به افق های دور تر سازمان، ایجا د پیوستگی و انجام در عملیات و اقدامات سازمان در دوره های زمانی طولانی، فراگیری برنامه ریزی عملیاتی سازمان و آموزشهای لازم و جهت بخشی با آنان می باشد.

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
سعیده تشکری |   1397/11/13 22:52:55   |
0     0
بطور کلی برنامه ریزی استراتژیک دارای انعطاف بوده و متمایل به ایجاد تصویری بزرگ از آینده سازمان میباشد،
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی