تبلیغ 1 اتیه

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

مدیریت استراتژیک در قالب یک تیم رقابتی همواره سعی میکند که با تقویت سیستم ارتباطات و روابط متقابل بین مدیران و کار کنان در سطوح مختلف سازمانی نقش خود را به نحو احسن ایفا کند. یک مدیریت استرا تژیک خوب به ترکیب قضاوت های شهودی وتجزیه و تحلیل های علمی می پردازد چرا که مدیریت استراتژیک یک علم محض نیست و قضاوت های شهودی بسیار در ان نقش دارند. البته نباید فراموش کرد که رونق و بقای بسیاری از سازمان های موفق امروزی به سبب وجود مدیرانی نخبه،باهوش و الهام بخش است.

 

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان

فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نه فقط متخصصان فناوری اطلاعات و کارکنانی که فناوری اطلاعات را در محیط کارشان به طور منظم استفاده می کنند، تحت تاثیر قرار داده، بلکه محیط سازمان‌، خودسازمان و به طور کلی دنیای اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. ( Drucker,2002)  

اثرمتداول اینترنت و فناوری اطلاعات

اثرمتداول اینترنت و فناوری اطلاعات

بیشترین تاثیر اینترنت و فناوری اطلاعات بر قشر تحصیلکرده، ‌ماهر و علاقه‌مند به موفقیت بوده است.

مفهوم فنآوری اطلاعات

مفهوم فنآوری اطلاعات

فنآوری اطلاعات قبل از اینکه یک سیستم سخت‌افزاری و مجموعه‌ای از الگوها باشد یک نظام فکری و فرهنگی است و می‌توان آن را فرهنگ تولید اطلاعات نامید.

نقش فناوری اطلاعات در منابع انسانی

نقش فناوری اطلاعات در منابع انسانی

توجه فزاینده سازمان ها و دولت ها به تجارت الکترونیک، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاری است که هم بر محیط عمومی همه سازمان ها (به طورعام) و هم بر فعالیت های مختلف سازمان ها (به طور خاص) می گذارد.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی