تبلیغ 1 اتیه

 

 کتابخانه مدیریتی

 

آنچه می‌تواند ارزشمند باشد، آشنایی با کتابها و نویسندگانی است که شناختن آنها می‌تواند دریچه‌ای به یک دنیای تازه باشد. در بخش کتابخانه مدیریتی از میان انبوه کتابها، مواردی که می‌توانند مورد استفاده همراهان قرار بگیرند را معرفی کرده ایم، آنها را از دست ندهید.

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی