تبلیغ 1 اتیه

 

فلوچارت قابلیت سازی

مراحل اجرایی طرح استفاده حداکثری از معافیت ها و تسهیلات پارک علم و فناوری:

 

 

 

دوره آموزشی آشنایی با ساختار مالی:

آیا با این دوره آشنایی دارید؟

بله

شما می توانید در آزمون تعیین سطح شرکت نموده و در صورت قبولی بدون گذراندن دوره، آزمون نهایی را انجام دهید. در صورت موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزشی دوره را دریافت نمایید.

 شرکت در آزمون تعیین سطح

خیر

سرفصل های مورد نیاز در بازار کار در این دوره آموزش داده می شود.

شرکت در دوره آشنایی با ساختار مالی

 

دوره آموزشی سرمایه گذاری:

آیا با این دوره آشنایی دارید؟

بله

شما می توانید در آزمون تعیین سطح شرکت نموده و در صورت قبولی بدون گذراندن دوره، آزمون نهایی را انجام دهید. در صورت موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزشی دوره را دریافت نمایید.

 شرکت در آزمون تعیین سطح

خیر

سرفصل های مورد نیاز در بازار کار در این دوره آموزش داده می شود.

شرکت در دوره بعدی

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی