تبلیغ 1 اتیه

سربازی از کنار یک ستوان جوان گذشت و به او سلام نظامی نداد، ستوان او را صدا کرد و با حالتی عبوس به او گفت: تو به من سلام ندادی، برای همین حالا باید فوراً دویست بار سلام بدی

 

در این لحظه ژنرال از راه رسید و دید سرباز بیچاره پشت سر هم در حال دادن سلام نظامی است.

ژنرال با تعجب پرسید: اینجا چه خبره⁉️

ستوان توضیح داد: این نادان به من سلام نداد و من هم به عنوان تنبیه به او دستور دادم دویست بار سلام دهد.

🔆ژنرال با لبخند جواب داد:حق با توست، اما فراموش نکن، با هر بار سلام سرباز، تو هم باید سلام بدی.

گاهی مجازات دیگران، در واقع مجازات خودمان است.

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی