دریافت خبرنامه و ویژه نامه

تکنولوژی همیشه نقشی مهم در خلق ثروت برای کشورها و در تاثیرگذاری استانداردها و کیفیت زندگی داشته است.

 

وقتی انسان اولیه از شاخه درخت برای بالا رفتن از آن درخت و رسیدن به میوه هایش استفاده کرد یا تکه سنگی را تراشید و آن را به یک نیزه تبدیل کرد، در واقع داشت تکنولوژی لازم برای بقا را طراحی می کرد. سال ها آزمون و خطا، خلاقیت و پشتکار طول کشید تا انسان توانست ابزارها را طراحی کند، دانش ساخت شهرها و بناها را کسب کند، دانش کشاورزی را فرا گیرد، روش هایی برای جابه جایی مواد و کالاها ابداع کند و روش هایی را برای گرداندن حکومت اجرا کند. به طور خلاصه، از تکنولوژی برای پیشرفت خود بهره گرفت. تکنولوژی اثری آن چنان قوی بر زندگی انسان داشته است که پیشرفت تمدن براساس تکنولوژی غالب آن عصر، شناسایی و ارزیابی می شود.


پیشرفت فنی
سرمایه رامی توان به عنوان کالا ها و خدمات مصرف و استفاده شده برای تولید دیگر کالاها و خدمات تعریف کرد . سرمایه شامل ماشین آلات ، ساختمان ها، ابزارها و بهبودهای صورت گرفته در منابع  طبیعی است .
نیروی کار عبارت است از مشارکت های موثر تمام مردمی که در امر تولید کار می کنند. نیروی کار همان منبع یا سرمایه انسانی است. بهبود در وضعیت نیروی انسانی از طریق آموزش نظری، آموزش علمی و تحصیل مهارت های جدید میسر و امکان پذیر است. نرخ رشد سرمایه انسانی و فیزیکی، در تلفیق با پیشرفت تکنولوژی، سهم بزرگی از عوامل  موجب رشد اقتصادی کشورها را تشکیل می دهند. 


چرخه موج بلند
تردیدی وجود ندارد که بهبود در بهره وری، برای یک سیستم اقتصادی بسیار حیاتی و مهم است. افزایش بهره وری موجب خلاصی شرکت ازفشار تورم می شود و امکان بهبود واقعی در استاندارد زندگی را میسر می سازد. تکنولوژی، عامل و موجب چنین بهبودی است. تکنولوژی هم چنین سازو کار دیگری را برای رشد اقتصادی فراهم می آورد که هنوز به طور کامل نقش آن شناخته نشده است، سازو کاری که اثر آن به شکل کمی اندازه گرفته نشده است. از طریق این ساز و کار است که تکنولوژی جدید و نوظهور رشد و توسعه اقتصادی را موجب می شود. درمتون اقتصادی سنتی از این ساز و کار معمولا با عنوان چرخه اقتصادی بلند مدت یا چرخه موج بلند یاد می شود. 


فرایندموج بلند
فرایند پشت یک موج بلند، تعاملی است بین تکنولوژی جدید، فرصت های تجاری ای که این تکنولوژی های جدید خلق می کنند، و افزایش مازاد بر نیاز سرمایه پس از عصرهای تکنولوژی.


فرایندموج بلند از توالی رویدادهای زیر پیروی می کند :
1- اکتشافات صورت گرفته در علم، اساس نو آوری در تکنولوژی است.
2- نوآوری های عمیق و اساسی در تکنولوژی، کالاها جدید را خلق می کنند. 
3- این کالاها بازارها و صنایع جدید را می سازند. 
4- صنایع جدید باز هم موجب نوآوری در کالاها و فرایندها و گسترش بازار می شود.
5- با بلوغ تکنولوژی ، بسیاری از رقبا وارد عرصه رقابت بین المللی می شوند و نهایتا ظرفیت تولید مازاد را خلق می کنند.
6- ظرفیت مازاد ، سودآوری را کاهش می دهد و بیکاری و ناکامی های در کسب و کار را افزایش می دهد.
7- آشفتگی اقتصادی بعدی صورت گرفته در بازارهای مالی موجب رکورد اقتصادی می شود.
8- علم جدید و تکنولوژی جدید می توانند اساس گسترش اقتصادی جدید را فراهم آورند.


بتس مصرانه مدعی بود که فرضیه موج بلند تنها روابط گذشته موجود میان خلاقیت های پایه گسترده، توسعه بلند مدت اقتصادی و تشکیل سرمایه مازاد در صنایعی که در زمینه تکنولوژی های بالغ فعالیت می کنند را شرح می دهد: این فرضیه هیچ چیزی را در آینده تعیین نمی کند. او مشاهدات مربوط زیر را انجام داد:

1- تکنولوژی نوظهور عامل اصلی موج های بلند اقتصادی است.
2- کالاها تکنولوژی پیشرفته جایگزین تکنولوژی قبلی می شونداگر عملکرد بهتر جوابگوی افزایش هزینه ها باشد.
3- چرخه های حیات تکنولوژی صنایع بر چرخه های بلند در اقتصاد ملی اثر می گذارند.
4- تکنولوژی جدید کالا علم و علم کالا اکتشافات جدید در طبیعت است. 
5- یک تکنولوژی جدید، وقتی خلق می شود، موج جدیدی را آغاز خواهد کرد.

 

 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی