تبلیغ 1 اتیه

کشاورزی جایزه مرغوب ترین ذرت را گرفت، متوجه شدند که او از بذرهای مرغوب ذرت به همسایه هایش هم داده بود

 

علت را از کشاورز پرسیدند گفت: باد بذرهای ذرت را به مزرعه های دیگر منتقل میکند، اگر همسایه های من ذرت های خوبی نداشته باشند، باد آن بذر های نامرغوب را به زمین من می آورد.

 

نتیجه گیری راهبردی:
اگر بخواهیم زندگی شاد، سرخوش و آرامی داشته باشیم، باید به دیگران کمک کنیم تا آنها هم خوب زندگی کنند.

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی