تبلیغ 1 اتیه

مراحل انجام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کدامند؟     

تحلیل پروژه، برآورد مدت، هزینه و منابع اجرایی، زمانبندی پروژه، برنامه‌ریزی منابع و شناخت رابطه زمان-هزینه، تهیه برنامه نهایی و اجرایی پروژه و ...

 

  

مراحل انجام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کدامند؟

مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه را می تون به شرح زیر تقسیم بندی نمود:


1 - تحلیل پروژه

1-1- مروری بر اهداف و شرایط اجرایی پروژه
1-2- تفکیک پروژه و تهیه فهرست فعالیت ها
1-3-بررسی روابط بین فعالیت ها و تهیه فهرست آن
1-4-ترسیم شبکه پروژ


2 - برآورد مدت، هزینه و منابع اجرایی

2-1- برآورد حجم عملیات و منابع موردنیاز فعالیت ها
2-2- برآورد مدت و اجرای فعالیت ها
2-3- برآورد هزینه‌های غیر مستقیم پروژه
2-4- تهیه بودجه تفصیلی پروژه


3 - زمانبندی پروژه

3-1- زمانبندی شبکه پروژه
3-2- تهیه جدول مشخصات پروژه
3-3- بررسی شرایط نامناسب جوی
3-4- بررسی سایر مسایل و مشکلات احتمالی


4 - برنامه‌ریزی منابع و شناخت رابطه زمان-هزینه

4-1- برنامه‌ریزی و تخصیص منابع
4-2- بررسی رابطه زمان-هزینه
4-3- تاریخگذاری پروژه


5 - تهیه برنامه نهایی و اجرایی پروژه

5-1- صدور مجوز برای شروع پروژه
5-2- تهیه برنامه نهایی و اجرایی پروژه
5-3- تامین منابع اجرایی پروژه


6 - اجرای پروژه

6-1- هدایت و اجرای پروژه


7 - ارزشیابی و نظارت پروژه

7-1- ارزشیابی پیشرفت اجرای فعالیت ها
7-2- ارزشیابی هزینه‌های اجرایی
7-3- مقایسه نتایج بدست‌آمده با پیش‌بینی‌ها
7-4- به‌هنگام کردن پروژه
7-5- تهیه گزارش‌های مدیریتی

 

8 - تصمیم‌گیری مدیریت

8-1- ارزشیابی پیشنهادها
8-2- تصمیم‌گیری مدیریت و اعمال واکنش های مناسب و مقتضی پروژه، تعادل هزینه، کیفیت و زمان !

 

 

منبع

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران 

 

 
 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی