دریافت خبرنامه و ویژه نامه

چهارده اصل دمینگ می تواند به عنوان رهنمودی مورد استفاده مدیران ارشد قرار گیرند


چهارده اصلی که ادواردز دمینگ(یکی از رهبران نهضت کیفیت) بر می شمارد می توانند به عنوانرهنمودی مورد استفاده مدیران ارشد قرار گیرند که عبارتند از:

 1. هدفی با ثبات یا پایدار تعیین کنید و بر آن اساس به صورت دائم محصولات و خدمات را اصلاح کنید.
 2. فلسفه جدید را بپذیرید.
 3. خود را از قید و بند بررسی های پیاپی رها سازید.
 4. تنها بر اساس برچسب قیمت به کارکان پاداش ندهید.
 5. به صورت دائم درصدد اصلاح سیستم تولیدوارائه خدمات باشید.
 6. برای آموزش ضمن خدمت ،  روش های نوین به کار گیرید.
 7. مربی به بار آورید.
 8. جرات داشته باشید.
 9. موانع بین واحدها و کارکنان را از میان بردارید.
 10. دست از شعار بردارید و برای کارکنان هدف های مشخص تعیین نکنید.
 11. سهمیه های کمی را (برای کارکنان) حذف کنید.
 12. موانعی که بر سر راه مباهات کارکنان قرار دارد، از میان بردارید.
 13. برای آموزش و فراگیری اراد رنامه های سفت و سخت به اجرا درآورید.
 14. برای ایجاد تحول دست به اقدام عملی بزنید. 

 

منبع:

مدیریار

 

 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی