تبلیغ 1 اتیه
 

فعالین اقتصادی همواره در حال تصمیم‌گیری‌هایی هستند که اتخاذ این تصمیمات نیازمند اطلاعات مالی است و طبیعتاً تصمیمات مذکور دارای پیامدهای مالی (خوشایند یا ناخوشایند) میباشد. لذا داشتن شناخت نسبت به محیط مالی سازمان و بطور اخص، صورتهای مالی و توانایی تجزیه و تحلیل این صورتها، جهت اتخاذ تصمیمات مفید، دارای اهمیت بسیاری می باشد.

 

در دنیای به شدت رقابتی امروز مدیریت هزینه های واحد تجاری یکی از مباحث بسیار مهم مدیریتی هر شرکتی است. مدیر واحد تجاری باید بتواند صورتهای مالی شرکت خود را آنالیز کند و نقاط ضعف و قوت شرکت خود را بداند. بنابراین، یادگیری برخی از مفاهیم حسابداری خصوصا مفاهیم حسابداری مدیریت بسیار ضروری به نظر می رسد. 


یکی از مهمترین منابع انسانی هر شرکت، مجموعه مدیریتی آن است که وظیفه سنگین هدایت و کنترل شرکت را بر عهده دارد. نظر به اینکه شرکتها بر حسب نوع وظیفه ای که دارند از پیچیدگیهای خاص خود برخوردارند؛ لذا اجرای آموزش و بهسازی به مدیران سبب میشود تا آنها بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند. 


باتوجه به اعتبارات و تسهیلات اعطا شده به شرکتهای پارک علم و فناروی، وجود آموزش برای استفاده حداکثری از این اعتبارات و معافیت¬ها و صرف این منابع در جریان درست اقتصادی نیازمند آموزش و توسعه توانمندی در این راستا می باشد.

 
 

 

 

 

 

 

 

    1397/12/13     |     1591|    
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی