تبلیغ 1 اتیه
 

 سودمندی سیستم حسابداری به جای سودمندی اطلاعات، که محصول این سیستم است در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد. البته سودمندی سیستم برای پاسخگویی، در نهایت به سودمندیِ محصول سیستم برای تصمیم‌گیری نیز منجر خواهد شد.

 
 

 

 

 

 

 

 

    1397/09/13     |     1115|    
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی