تبلیغ 1 اتیه

دوره قانون چک و سفته

 

 

حسابداری هزینه یابی و بودجه

 

 

قانون مالیات های مستقیم دکتر شفیعی - بنیاد مسکن

 

 

بودجه ریزی شرکت های دولتی

 

 

بودجه ریزی و پیش بینی شناور

 

 

قانون برنامه و بودجه کشور

 

 

اصول و مقررات حاکم بر نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور

 

 

سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) و کاربرد آن در امور مالی

 

 

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

 

 

حقوق مالیاتی 1 "مالیات مستقیم"

 

 

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن

 

 

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

 

 

 
« 1 2 3 4 5 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی