مرکز اموزش الکترونیک مالی و حسابداری از دیدگاه قرآن

دوره هفتم

قران پژوهی اموزش الکترونیک

دوره ششم

قران

قانون موفقیت در بازار کار

در حال تکمیل

دوره پنجم

قران پژوهی

سواد رسانه ای در قران

سواد رسانه ای

حسابداری وحسابرسی در قران

سواد رسانه ای

اخلاق ورفتار مدیریت در سازمان

اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزشها و بایدها و نبایدها تعریف می شود که بـر اسـاس آن نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز می شود (الوانی، 1380). با اتکـابه اصول اخلاق اسلامی، مدیران قادر می شوند تا تصمیم بگیرند که چه چیـزی خـوب و چـه چیزی نادرست است.

اشنایی کودکان با مشاغل-شغل معلمی

در این دوره قصد داریم کودک را با استفاده از شعر ویدئو تصاویر و غیره با شغل معلمی اشنا سازیم

اشنایی کودکان با مشاغل-شغل خلبانی

در این دوره قصد داریم کودک را با استفاده از شعر ویدئو تصاویر و غیره با شغل خلبانی اشنا سازیم

جستجو درپایگاه اطلاعاتی

جهت دانشجویان دانشگاه ارشد و دکترا

ویراستاری وآمادگی دفاع پایان نامه

جهت دانشجویان دانشگاه ارشدو دکترا

آموزش پایان نامه نویسی

آموزش پایان نامه نویسی

شناخت و ضرورت سوادمالی در محضر قرآن

در این دوره آموزشی مفاهیم، ابعاد و ضرورت سواد مالی از دیدگاه اسلامی و قرآنی مورد بحث و بررسی واقع می گردد

پروپوزال نویسی

جهت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

اصول تامین مالی

اصول تامین مالی

قوانین پرکاربرد مالیاتی

قوانین پرکاربرد مالیاتی

قوانین پرکاربرد بیمه تامین اجتماعی

قوانین پرکاربرد بیمه تامین اجتماعی

قوانین پرکاربردکار

قوانین پرکاربردکار

حسابداری مدیریت و اداره شرکت

حسابداری مدیریت و اداره شرکت

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

اصول حسابداری و آشنایی با صورت های مالی

اصول حسابداری و آشنایی با صورت های مالی

خانواده و مصرف برنامه ریزی شده

خانواده و مصرف برنامه ریزی شده

خانواده و سرمایه گذاری

خانواده و سرمایه گذاری

خانواده و پس انداز

خانواده و پس انداز

کودک و خرج

کودک و خرج

کودک و درآمد

کودک و درآمد

کودک و پس انداز

کودک و پس انداز

کودک و بخشش

کودک و بخشش

بودجه بندی

جهت آزمایش

بخشش

جهت آزمایش

بسته جامع سواد مالی

جهت آمایش

بسته جامع حسابداری

ویژه آمادگی ورود به بازار کار حسابداری

حسابداری خرید و انبار

ویژه آمادگی ورود به بازار کار حسابداری  

حسابداری اموال, دارایی ثابت مشهود و نامشهود

ویژه آمادگی ورود به بازار کار حسابداری   

حسابداری مالی و حسابداران دریک نگاه

پیش نیاز  آمادگی  ورود به بازارکار مالی و حسابداری     

حسابداری فروش

ویژه آمادگی ورود به بازار کار حسابداری

حسابداری حقوق و دستمزد

ویژه آمادگی ورود به بازار کار حسابداری 

حسابداری وجوه (خزانه داری)

ویژه آمادگی ورود به بازار کار حسابداری

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی