تبلیغ 1 اتیه

سعی نکنید موجودی کامل باشید، فقط نمونه ای عالی از یک انسان باشید.

به سان رود... که در نشیب دره سر به سنگ می زند... رونده باش! امید هیچ معجزه ای ز مرده نیست... زنده باش!
هوشنگ ابتهاج

همیشه راهی وجود دارد...

متحول شدن زندگی شما قطعا در گرو یک نفر است... خودتان.

کیفیت فکر، کیفیت زندگی را تعیین می کند.

اگر تمام شب را بخاطر از دست دادن خورشید گریه کنی، لذت دیدن ستاره‌ها را از دست خواهی داد.
ویلیام شکسپیر

هیچ چیز، بد یا خوب نیست، فقط نیروی اندیشه بدی و خوبی و سعادت و شقاوت را می‌آفریند.
ویلیام شکسپیر

وجود ما به منزله باغی است که اراده ما باغبان آن است.
ویلیام شکسپیر

موفقیت هائی که نصیب بشر شده، عمومأ در سایه تحمل و بردباری بوده‌ است.
ویلیام شکسپیر

دیدن و حس کردن، وجود داشتن است، زندگی در اندیشه‌ است.
ویلیام شکسپیر

« 1 ... 43 44 45 46 47 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی