دریافت خبرنامه و ویژه نامه

مراحل تفسیر موضوعی؛ انتخاب موضوع یا مسئله

مراحل تفسیر موضوعی؛ انتخاب موضوع یا مسئله

نخستین مرحله در تفسیر موضوعی، انتخاب موضوع یا مسئله است. دربارة ویژگی ها ی موضوع و منبع انتخاب آن، برخی قرآن پژوهان بر منبع خاص یا ویژگی های معینی تأکید کرده اند. 

 

« 1 ... 24 25 26 27 28 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی