دریافت خبرنامه و ویژه نامه

اقدامات قانونی و کنترلی در مصرف آب

اقدامات قانونی و کنترلی در مصرف آب

برای بهینه‌سازی مصرف آب به طرق زیر می‌توان اقدام نموند: 1- اقدامات قانونی و کنترلی 2- اصلاحات ابزاری (استفاده از انواع تجهیزات و ابزارآلات کاهنده مصرف آب با فناوری نوین) 3- اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی4- اصلاحات رفتار (فرهنگ‌سازی) در این مثال اقدامات قانونی و کنترلی بررسی می‌شود.

اصلاحات رفتاری در مصرف آب

اصلاحات رفتاری در مصرف آب

برای بهینه‌سازی مصرف آب به طرق زیر می‌توان اقدام نموند:1-اقدامات قانونی و کنترلی 2-اصلاحات ابزاری (استفاده از انواع تجهیزات و ابزارآلات کاهنده مصرف آب با فناوری نوین) 3-اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی 4- اصلاحات رفتار (فرهنگ‌سازی) در این مقاله اصلاحات رفتاری بررسی می‌شود.

اصلاحات ابزاری در مصرف آب

اصلاحات ابزاری در مصرف آب

برای بهینه‌سازی مصرف آب به طرق زیر می‌توان اقدام نموند: 1-اقدامات قانونی و کنترلی2- اصلاحات ابزاری (استفاده از انواع تجهیزات و ابزارآلات کاهنده مصرف آب با فناوری نوین) 3-اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی 4-اصلاحات رفتار (فرهنگ‌سازی) در این مقاله اصلاحات ابزاری بررسی می‌شود.

اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی در مصرف آب

اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی در مصرف آب

برای بهینه‌سازی مصرف آب به طرق زیر می‌توان اقدام نموند: 1- اقدامات قانونی و کنترلی 2-  اصلاحات بزاری (استفاده از انواع تجهیزات و ابزارآلات کاهنده مصرف آب با فناوری نوین) 3-  اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی 4-  اصلاحات رفتار (فرهنگ‌سازی) در این مقاله اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی بررسی می‌شود.

اصلاح الگوی مصرف انرژی در ادارات

اصلاح الگوی مصرف انرژی در ادارات

 توجه به عوامل گوناگونی که در میزان مصرف انرژی گرمایشی ساختمان نقش دارند، در ارائه راهکارهای صرفه‌جویی در بخش ساختمان و کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی، تأثیر فراوانی می‌گذارید. شرایط اقلیمی و آب و هوایی، معماری ساختمان، مصالح ساختمان، راندمان دستگاه‌های گرمایش، به‌کارگیری تجهیزات با ظرفیت موردنیاز که در میزان بار حرارتی ساختمان مؤثر هستند.

ارکان سه‌گانه توسعه پایدار

ارکان سه‌گانه توسعه پایدار

کشور ما یک کشور درحال‌توسعه است و لازم است با شناخت اصول اساسی توسعه پایدار تلاش شود تا توسعه کشور به نحو پایداری رقم‌زده شود. توسعه پایدار به معنی توسعه و پیشرفت نسل حاضر با حفظ منابع برای توسعه نسل آینده است که این مفهوم توسعه پایدار، از سوی کمیسیون برانتلند سازمان ملل در سال ۱۹۸۷ تعریف شد.

حمل ونقل

حمل ونقل

در حال حاضر به طورعموم پذیرفته شده که گره های ترافیکی هزینه زمانی و مالی دارند، آلودگی ایجاد میکنند و لذت رانندگی را از بین میبرند و به طورفزاینـده ای توافـق عمـوم بـرای تغییـر و ایجـاد رویکـرد جدیدی به سوی مدیرت حمل و نقل وجود دارد. حمل‌و‌نقل، یک رکن اساسی توسعه پایدار و نیازمند توجه بیشتر با در نظر گرفتن اهداف زیست محیطی است.

کیفیت هوا

کیفیت هوا

اجرای طرح مدیریت سبز سبب کاهش آلودگی هوا و استفاده بهینه از انرژی‌های تجدید پذیر و پاک در کشور می‌شود.

دستگاه‌های دولتی از نقش و مسئولیت جدی‌تر و مهم‌تری در کاهش آلودگی هوا برخوردار هستند. دستگاه‌های دولتی می‌توانند از طریق استفاده بهینه و کاهش مصرف منابع انرژی نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا داشته باشند.

کاغذ

کاغذ

کاغذ که بیش از یک‌سوم ضایعات سازمان‌ها را تشکیل می‌دهد، اغلب در محل‌های دفن زباله دفع شده یا سوزانده می‌شود. بازیافت کاغذ منافع زیست‌محیطی زیاد داشته و نقش بزرگی دارد. کاغذ بازیافت شده باکیفیت بالا را می‌توان درصورتی‌که کاغذ صحیح دسته‌بندی‌شده باشد، بدون سفید کردن مجدد به دست آورد.

صدا مدیریت سبز

صدا مدیریت سبز

مثل هر نوع آلودگی، صدا نیز بر روی کیفیت زندگی و سلامت اثر دارد. تمام سازمان‌ها مصمم هستند که مکانی باشند که آرامش و آسایش را برقرار کنند. اغلب این موضوع به خاطر سطح صـوت به‌سختی تأمین می‌شود. این موضوع روی کارکنان و همچنین محیط از مان تأثیر می‌گذارد.

« 1 2 3 4 ... 5 31 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی